Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
Onder de navolgende begrippen wordt in de algemene voorwaarden en in de aanbiedingen en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, telkens het navolgende verstaan.1.1 Het dienstenaanbod
Het dienstenaanbod van Sauna & Beauty Velp is in drie groepen onderverdeeld en is mogelijk los van elkaar of als gecombineerd arrangement te kopen, te weten:
· Wellness; wellnessfaciliteiten, waaronder bronbaden, sauna’s, warmteruimtes, stoombaden, verhuur van handdoeken, badjassen en dergelijke;
· Horeca;
· Health & Beauty; waaronder schoonheidsbehandelingen, gezondheidsbehandelingen, massages, Rasul-klei behandelingen, Hamam behandelingen, verkoop van producten en artikelen en dergelijke.1.2 Verlenen van het dienstenaanbod
Het door Sauna & Beauty Velp verstrekken van spijs of drank of het ter beschikking stellen van wellnessfaciliteiten of het verlenen van Health & Beautydiensten, alles met de daarbij behorende werkzaamheden en diensten en alles in de ruimste zin des woords.1.3 Klant
De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met Sauna & Beauty Velp een sauna- en/of beauty en/of horecaovereenkomst heeft gesloten.

1.4 Gast
De natuurlijk of rechtsperso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten Wellness- en/of beauty- en/of horecaovereenkomst één of meer Wellness- en/of beauty en/of horecadienst(en) moet worden verleend. Waar in de algemene leveringsvoorwaarden van gast, of klant, of relatie wordt gesproken, wordt zowel gast als klant als relatie bedoeld tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van bovengenoemde begrippen bedoeld kan zijn.

1.5 Arrangement
Een wisselende aanbieding van een combinatie van Wellness- en/of horeca- en/of health & beautydiensten, aangeboden door Sauna & Beauty Velp, al dan niet met een overnachting in een hotel nabij.

1.6 Badenkaart
Een kaart welke recht geeft op het aantal wellnessbezoeken dat op de desbetreffende kaart vermeldt staat en is geldig voor de op de kaart vermelde termijn.

1.7 De overeenkomst
De overeenkomst tot het gebruik van het dienstenaanbod komt pas tot stand door een aanbod van Sauna & Beauty Velp en de mondelinge of schriftelijke aanvaarding van dat aanbod door de wederpartij conform artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en ieder dienstenaanbod tussen Sauna & Beauty Velp en de klant, waarop Sauna & Beauty Velp deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Indien daarnaast toch nog andere voorwaarden van toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van Sauna & Beauty Velp.

2.2 Afwijking van de algemene voorwaarden is slechts geldig door een schriftelijke mededeling van Sauna & Beauty Velp en van geval tot geval.

2.3 Zijn de algemene voorwaarden eenmaal toepasselijk verklaard op een bepaald dienstenaanbodverlening, dan wordt de laatst geldende versie van de algemene voorwaarden geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen van toepassing te zijn, tenzij schriftelijk andere algemene voorwaarden zijn overeengekomen.

Artikel 3 -Totstandkoming van overeenkomsten met betrekking tot het dienstenaanbod

3.1 Sauna & Beauty Velp kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot het dienstenaanbod weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter op één of meer gronden vermeldt in artikel 429 q Wetboek van Strafrecht (discriminatie).

3.2 Sauna & Beauty Velp is gerechtigd om het verlenen van het dienstenaanbod achterwege te laten, dan wel op ieder moment te staken indien de klant zich niet gedraagt overeenkomstig de stand en de exploitatie van haar onderneming. Sauna & Beauty Velp kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk, het gedrag en de persoonlijke hygiëne van de klant. De gast dient op eerste verzoek van Sauna & Beauty Velp na betaling het bedrijf te verlaten.

3.3 Alle door Sauna & Beauty Velp gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een dienstverleningsovereenkomst of arrangementsovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud.

Artikel 4 – Algemene verplichtingen voor de Sauna & Beauty Velp

4.1 Sauna & Beauty Velp is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de dienstverleningsovereenkomst of arrangementsovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen op de voor Sauna & Beauty Velp gebruikelijke wijze, naar beste inzicht en vermogen.

4.2 De in artikel 4.3 genoemde verplichting geldt niet:
a. in geval van overmacht aan de zijde van Sauna & Beauty Velp als bedoelt in artikel 12;
b. indien de klant zonder bericht niet of meer dan een half uur te laat verschijnt dan het overeengekomen tijdstip.

4.3 Sauna & Beauty Velp is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst of bewaring te nemen. Hiervoor zijn lockers aangebracht in de kleedruimte, die sluiten door middel van een sleutel die afgeleverd dient te worden bij de bar. De klant is zelf verantwoordelijk voor de gebruikte locker en bijbehorende sleutel.

Artikel 5 – Verplichtingen van het Horecabedrijf

5.1 Het horecabedrijf is verplicht op het overeengekomen tijdstip aan de klant de overeengekomen faciliteiten ter beschikking te stellen, spijzen en dranken te verstrekken op de wijze en met de kwaliteit als in zijn horecabedrijf gebruikelijk is.

5.2 Indien geen spijzen of dranken van tevoren zijn overeengekomen, dan worden deze op verzoek van de klant door het horecabedrijf verstrekt, mits het gewenste op dat moment verstrekt kan worden en onverminderd het in artikel 5.1 bepaalde.

5.3 Het nuttigen van zelf meegebrachte etens- en drinkwaren is niet toegestaan binnen en op het terrein van Sauna & Beauty Velp.

Artikel 6 – Reserveringen

6.1 Indien u gebruik wenst te maken van een arrangement of behandeling dient u dit voortijdig per mail te reserveren. De tijden van de behandelingen zijn slechts een indicatie en kunnen verschillen van de daadwerkelijke tijd. Mocht de tijd afwijken dan word u hiervan ter plaatse op de hoogte gesteld.

6.2 Voor de gereserveerde dienst kan, zulks ter beoordeling van Sauna & Beauty Velp, een vooruitbetaling aan Sauna & Beauty Velp verlangd worden. Deze vooruitbetaling dient uiterlijk 1 maand voor de gereserveerde dienst plaats te vinden of terstond, indien de gereserveerde dienst plaatsvindt binnen een termijn korter dan 1 maand.

Artikel 7 – Annuleringen algemeen

7.1 Wanneer de klant een reservering annuleert, dan biedt deze onherroepelijk aan de in artikel 8 bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te bevatten. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.

7.2 In de situatie dat de klant helemaal niet verschijnt op het gereserveerde tijdstip is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde van de overeengekomen dienst te betalen.

7.3 Bedragen die door Sauna & Beauty Velp aan derden ten gevolge van een annulering door de klant reeds verschuldigd is geworden, dienen door de klant te allen tijde volledig aan Sauna & Beauty Velp te worden vergoed, mits Sauna & Beauty Velp niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan.

Artikel 8 – Annuleringen van diensten door de klant

8.1 Annulering dagarrangementen en behandelingen
a. Bij een annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum van de door de klant gereserveerde dienst dient de klant 100% van de reserveringswaarde te betalen aan de Sauna & Beauty Velp.
b. Bij een annulering 24 uur voor de ingangsdatum van de door de klant gereserveerde dienst dient de klant 75 % van de reserveringswaarde te betalen aan de Sauna & Beauty Velp.
c. Bij een annulering 48 uur voor de ingangsdatum van de door de klant gereserveerde dienst dient de klant 50% van de reserveringswaarde te betalen aan de Sauna & Beauty Velp.
d. Indien de annulering wordt gedaan meer dan 48 uur voor de ingangsdatum van de gereserveerde dienst is de klant niet gehouden enig bedrag te betalen aan de Sauna & Beauty Velp.

8.2 Annulering door Sauna & Beauty Velp
a. Sauna & Beauty Velp is bij gegronde redenen bevoegd een Wellness en/of beauty en/of health en/of horecaovereenkomst te annuleren zonder dat zij daarbij gehouden is enige onkosten te vergoeden.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid van de Sauna & Beauty Velp

9.1 Sauna & Beauty Velp is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van zaken of goederen, die in het gebouw zijn meegebracht door een klant. De klant vrijwaart Sauna & Beauty Velp tegen aanspraken van gasten en derden. Het betreden van het complex geschiedt voor eigen risico.

9.2 Onverminderd het in lid 10.6 bepaalde is Sauna & Beauty Velp nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant of derden geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid of een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van Sauna & Beauty Velp. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als het gevolg van het nuttigen van door Sauna & Beauty Velp bereidde of geserveerde levensmiddelen en voor schade ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen in en om de wellnessfaciliteiten. Indien dwingend recht slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die minder vergaande beperking.

9.3 De aansprakelijkheid van Sauna & Beauty Velp is beperkt tot de volgende bedragen:
1. de reserveringswaarde of, indien dat meer is;
2a. het door de verzekeraar van Sauna & Beauty Velp aan de Sauna & Beauty Velp ter zake de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
2b. de terzake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

9.4 Sauna & Beauty Velp is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Sauna & Beauty Velp houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van Sauna & Beauty Velp staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sauna & Beauty Velp.

9.5 Schadevergoeding is nimmer verschuldigd ter zake van schade aan of vermissing van in lockers opgeborgen goederen.

9.6 Indien Sauna & Beauty Velp goederen in ontvangst neemt, of indien goederen waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten zonder dat Sauna & Beauty Velp hier een vergoeding voor in rekening brengt, dan is Sauna & Beauty Velp niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij Sauna & Beauty Velp opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Sauna & Beauty Velp.

9.7 De klant die met Sauna & Beauty Velp een dienstverleningsovereenkomst sluit ten behoeve van een derde (bijvoorbeeld gasten, relaties, personeel etc.), vrijwaart Sauna & Beauty Velp voor iedere aansprakelijkheid van derden jegens Sauna & Beauty Velp voor zover die aansprakelijkheid uitstijgt boven het in artikel 10.3 vermelde maximum.

9.8 Voor schade aan voertuigen of met voertuigen van de klant veroorzaakt is Sauna & Beauty Velp niet aansprakelijk.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid van de klant

10.1 De klant en degenen die hem vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Sauna & Beauty Velp of enige derde is of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier of enige stof of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

10.2 Het betreden en verblijven bij Sauna & Beauty Velp is geheel op eigen risico.

Artikel 11 – Afrekening en betaling

11.1 De klant is de in de dienstenafrekening bepaalde prijs verschuldigd aan Sauna & Beauty Velp. De geldende prijzen zijn vermeld op lijsten welke door Sauna & Beauty Velp op een voor de klant zichtbare plaats zijn aangebracht, dan wel zijn opgenomen in een lijst welke aan de klant, of op diens verzoek, wordt overhandigd. Wijzigingen in het Btw-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

11.2 Betaling kan geschieden per pin of contant. In sommige gevallen wordt het te betalen bedrag bij inlevering van een actiebon of cadeaubon, die verstrekt is door Sauna & Beauty Velp, verminderd met het bedrag waarvoor de actiebon of cadeaubon te gelden heeft.

11.3 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar op onze acties, dat wil zeggen op alle actie arrangementen en entree- acties. Als ook de acties in samenwerking met andere bedrijven.

11.4 Kortingsbonnen gelden niet in combinatie met andere kortingsbonnen, acties zoals actie-arrangementen en entree-acties

11.5 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake van annulering of het niet verschijnen, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd.

11.6 Indien een factuur wordt gezonden dient deze binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Sauna & Beauty Velp te zijn voldaan.

11.7 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in verzuim na 14 dagen na de factuurdatum, zonder dat enige verdere ingebrekestelling zal zijn vereist.

11.8 De klant is op het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente + 2%. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een hele maand gerekend.

11.9 Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Sauna & Beauty Velp echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

11.10 Entreegelden en restwaarde op jaarkaarten, badenkaarten, zonnebankkaarten, cadeaubonnen en reeds betaalde arrangementen en behandelingen worden niet gerestitueerd. Badenkaarten, zonnebankkaarten, arrangementen en behandelingen zijn echter niet persoonlijk en dus overdraagbaar.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Als overmacht voor Sauna & Beauty Velp, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming niet aan Sauna & Beauty Velp kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst door Sauna & Beauty Velp zodanig compliceert dat het uitvoeren van de dienst(en) onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Sauna & Beauty Velp opgeschort.

12.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen of diensten of instellingen waarvan Sauna & Beauty Velp gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeengekomen dienst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.

12.3 Indien Sauna & Beauty Velp bij een dienstverleningsovereenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen binnen 2 maanden, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.4 Indien Sauna & Beauty Velp bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13 – Overige bepalingen

13.1 Huisdieren zijn niet toegestaan in Sauna & Beauty Velp.

13.2 Vanaf de leeftijd van 6 jaar is iedereen welkom. Personen tussen de 6 en 12 jaar mogen Sauna & Beauty Velp alleen onder begeleiding en toezicht van 1 betalende volwassene per kind bezoeken en zijn welkom tot 19.00 uur. Zwemdiploma verplicht!

13.3 Onverminderd het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden, zijn de huisregels van Sauna & Beauty Velp van toepassing. Deze huisregels zijn op de website van het bedrijf terug te vinden en opvraagbaar bij de receptie.

13.4 Badkleding is niet toegestaan

13.5 In het gebouw en zijn aanhorigheden van Sauna & Beauty Velp verloren, vergeten of achtergelaten voorwerpen, welke door de klant worden gevonden, dienen bij de balie van Sauna & Beauty Velp te worden ingeleverd. Indien deze voorwerpen niet door de rechthebbende binnen 60 dagen na inlevering daarvan bij Sauna & Beauty Velp zijn opgehaald, dan verkrijgt Sauna & Beauty Velp de eigendom over deze voorwerpen.

13.6 Indien Sauna & Beauty Velp wordt verzocht door de klant de verloren, vergeten of achtergelaten voorwerpen aan deze toe te zenden, geschiedt dit geheel voor risico en rekening van de klant. Sauna & Beauty Velp is nimmer verplicht om tot toezending over te gaan.

Artikel 14 – Toepasselijk recht

14.1 Op de dienstverleningsovereenkomst(en) is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is bij uitsluiting de Rechtbank Arnhem bevoegd.

14.2 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

Artikel 15 – Wijziging van de voorwaarden

Sauna & Beauty Velp is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Sauna & Beauty Velp zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de klant toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de klant in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder KvK nummer: 09097649